Yuji Suzuki - Tổng Giám đốc Thành lập vào năm 2002

100 Nhân viên    (Tháng 8, 2016)

920,000 USD    (Tháng 12, 2012)

Polyethylene Twine

 

Polyethylene Net (Raschel, Twisted Knotless,& Knotted Net)

 

Polyethylene Rope

Polyethylene Knitted Net Bag

 

Assemble Net with
Polyethylene Net and Rope

Polyethylene Monofilament Extruder

 

Polyethylene Ring Twister

 

Polyethylene Bobbin Twister

 

Polyethylene 3 or 4 Strands Rope Machine

 

Polyethylene 8-Cross Rope Machine

 

Polyethylene Raschel Knotless Net Making Machine

 

Polyethylene Auto Bobbin Winder

 

Polyethylene Twisted Knotless Net Making Machine

 

Polyethylene Round Knitting Net Making Machine

 

Lengthwise Stretching Machine

 

Press Packing Machine

 

Semi-Automatic Net Folding Machine

© Hiep Phat Co., Ltd | All Rights Reserved

Hồ sơ Doanh nghiệp

VN

EN

Yuji Suzuki - Tổng Giám đốc
Thành lập vào năm 2002
Hồ sơ Doanh nghiệp